Административни услуги

Админстративни услуги

Списък на админстративните услуги, предоставяни от ОУ "Христо Ботев":

Преместване и приемане на ученици в държавни и общински училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверния, свидетелства

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава