Проект "Образование за утрешния ден" клуб "Дигитален творец"

Проект "Образование за утрешния ден"  клуб "Дигитален творец"

Проект "Образование за утрешния ден" клуб "Дигитален творец"

 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

 
        •ОУ ”Христо Ботев” гр.Батановци работи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ за формиране и развитие на ключови дигитални компетентности.
           • Цели:
         •Формиране и развитие на ключови дигитални компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности
          •Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието
       •Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ
 
      •През  учебната 2019/2020г.   е сформиран   клуб  “Компютърнен  свят”  като са включени 16 ученика , а следващата  учебна година 2020/2021г.  клуб “Дигитален творец”   за самостоятелно нива на владеене на дигитални компетентности.