Дейности по проекти

Дейности по проекти

Дейности по проекти

В ОУ „Христо Ботев”  по Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“ са сформирани следните клубове за занимания по интереси:

  • Фолклорна група "На мегдана"
  • Клуб "Приятели на природата"
  • Клуб "Палавата четка"
  • Клуб „В света на танците и приказките”
  • Клуб „IT Знайко”

Има групи за допълнителни обучения по български език и литература и математика за ученици от начален и прогимназиален етап

 Целта е подкрепа на децата, които имат пропуски в усвояването на учебното съдържание и развитие на потенциала  им .

Включени сме в Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“,  ЦМЕДТ “Амалипе” ,която дава възможност за интеркултурно образование.Различните мероприятия спомагат за намляване на ранното напускане на учениците  и приобщаването им в училищния живот.