"Работата в екип -най-добрият урок на бъдещето"

"Работата в екип -най-добрият урок на бъдещето"

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител”

Работата в екип може да се определи като „съвместна дейност за постигане на обща 
цел“.

Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят 
до житейски и кариерни успехи. Позволява на учениците да развият търпение и толерантност, 
уважение и взаимопомощ и им помага да се учат не само от учителя, а и един от друг, да 
събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите.

Проектна работа на учениците от пети клас в часовете по Български език и илтература.

https://youtu.be/D8-BHld1l0I