НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ- ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ- ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ- ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ"

Уважаеми ученици и родители,

ОУ"Христо Ботев"  ще кандидатства по НП "България-Образователни маршрути", модул 1 "Образователни маршрути" за летен отдих в хотел "Родопски дом", гр.Чепеларе като за нашето училище са определени 40 места.

Педагогическият съвет на свое заседание определи да бъдат включени 20 ученици от 2 до 4 клас  и 20 ученици от 5 до  7 клас като прие следните критерии, по които могат да кандидатстват учениците:

1.Ученици с успех над 5,00 както следва:

5,00-5,49 - 5т.

5,50-5,74-10т.

5,75-6,00.-15т.

2.Участие в Национални конкурси , състезания, олимпиади и фестивали -10т./по 1т. за всяко участие/

3.Принос за издигане авторитета на училището/член на училищен ученически съвет, номинация за Ботевско отличие, награда Ботевско отличие и други/-10т.

4.Социален статус-ученици сираци/ полусираци/многодетни семейства-10т.

5.Ученици без отсъствия по неуважителни отсъствия-10т.

 

Заявление за участие в НП "България-Образователни маршрути", модул 1 "Образователни маршрути" за летен отдих в хотел "Родопски дом", гр.Чепеларе се подава в канцеларията на училището.Класирането на учениците ще се  извърши от комисия, определена от Директора.