Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

https://www.mon.bg/bg/100925
https://react.mon.bg/

Получени технически средства по Проекта:
– за педагогически специалисти – 7 бр.
– за ученици – 12 бр.