Иновативно училище

 

С Решение на №523/22.07.2021г. на МС нашето училище е включено в Списъка за иновативните училища за уч.2021/2022г.

 Нашият проект е с име „Екоклас- уча, откривам, опазвам"като включва въвеждане на иновативни елементи по отношение организацията на обучение и нови методи на преподаване в дейностите за целодневна организация. В проекта ще участват две иновативни паралелки от 5 клас за две последователни години, които са на целодневна организация на учебния ден.В часовете за занимания по интереси всяка седмица учениците ще надграждат своите знания и умения, свързани с екологичните процеси и явления и ще обогатяват своите дигитални компетенции.

Целта на иновацията е формиране на екологична култура, екологично съзнание, екологично поведение и отговорно отношение към природата  у  нашите учениците.

Основните задачи за реализиране на целта са:

  • сформиране на студиа по интереси „Млад еколог“ и „Дигитален творец“ в целодневната организация на учебния ден

  • разработване на теми за  заниманията в студиа по интереси „Млад еколог“ и „Дигитален творец“

  • организиране по нов начин на заниманията в студиа по интереси „Млад еколог“ и „Дигитален творец“ чрез бинарни дейности

  • създаване на еко-кът в класната стая

  • творчески  дейности

  • екипна работа

  • включване на родители в заниманията.

Класните стаи ще бъдат концептуално променени, което ще създаде предразполагаща атмосферата за разгръщане на творческия потенциал на учениците и активното им участие в учебния процес.

В заниманията по интереси са включени  нови начини на организация: чрез изнесени обучения, проектно-базирано обучение, споделени занимания, практически и лабораторни занятия, драматизации, работа в екип.